KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yalın Dönüşüm Eğitimleri

Yalın Dönüşüm Eğitimleri

 

1. Yalın Yaklaşım ve Endüstri 4.0

Yalın düşünce felsefesinin, ilkelerinin, araçlarının ve amaçlarının katılımcılara aktarılması hedeflenir. Değer, değer akışı, israf analizi, sürekli akış, çekme sistemi, mükemmellik, Just in Time (JIT)  kavramları ışığında klasik üretim ve yalın üretim senaryoları katılımcılarla uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurları ve bu unsurların kalite, verimlilik, esneklik ve iş modellerine etkisi anlatılır.

Yalın yaklaşım, işletmelerde üretim ve hizmet sürecini israflardan arındırarak maliyetlerin düşürülmesini, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını hedefler. Yalın üretimin ana felsefesi, işletmelerde üretim ve hizmet sürecini israflardan arındırarak maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasıdır.   Endüstri 4.0 dönüşümünde yalın tekniklerin kullanımının, özellikle üretimde arıza oranının azalması, makine verimliliğinin arttırılması, ekipman kapasitelerinin uygun şekilde kullanılması, malzeme kayıplarının azalması gibi pek çok faydası bulunmaktadır.

Endüstri 4.0 kavramı, makine ve araçların Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Siber Fiziksel Sistemler gibi destekleyici teknolojilerle bağlanması ve entegre hareket etmesiyle akıllı ürünler ve akıllı hizmetlerin üretilmesi anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0 dönüşümü hem tasarım süreçlerinde hem de üretim süreçlerinde yalın tekniklerin uygulanması ile kolaylaşmaktadır.

Bu amaçla, tam zamanında üretim (JIT), kanban (çekme sistemi), kaizen (sürekli iyileştirme), sürekli akış, toplam üretken bakım (TPM), SMED (Single-Minute Exchange of Dies) gibi birçok yalın üretim tekniği geliştirilmiştir. Endüstri 4.0 sanayi devrimi ise çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Endüstri 4.0 sadece temel iş süreçlerinde değişimi sağlamakla kalmayıp, akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını ortaya çıkarıp gelir yaratıcı, hizmet temelli yeni olanaklar sunmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojileri yalın üretim teknikleriyle harmanlandığında müşteri taleplerinin daha iyi anlaşılmasını, ortaya çıkan problemlerin mekanik sistem arızası gibi çözmek yerine problemlerin derinine inilmesini ve bu problemleri ortadan kaldıracak çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Yalın yaklaşım ve Endüstri 4.0 eğitimleriyle yalın  yaklaşımın ilkelerinin,  araçlarının ve amaçlarının katılımcılara aktarılması hedeflenerek,  değer, değer akışı, israf analizi, sürekli akış, çekme sistemi, mükemmellik, Just in Time (JIT)   kavramları ışığında geleneksel üretim ve yalın üretim senaryoları katılımcılarla uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurları ve bu unsurların kalite, verimlilik, esneklik ve iş modellerine etkisi anlatılmaktadır.

 

 

 

2. Süreç Yaklaşımı 

Süreç, belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, yinelenebilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyetler dizinidir. Bir sürecin tanımlanmasında seçilen işin kendi içinde bir bütün teşkil etmesi, işin nerede başlayıp nerede bittiğinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Süreçler tanımlanabilme, ölçülebilme, yinelenebilme, kontrol edilebilme, katma değer yaratma özelliğine sahip olmalıdır. Sürecin temel unsurları girdi, girdiyi sağlayan tedarikçi, çıktı, çıktıları kullanan müşteri, süreç performans ölçütleri, müşteri ihtiyaç ve beklentileri ve süreç aktiviteleridir.

Süreç yönetimi, yönetim işini süreçlere odaklanarak yapmak anlamına gelmektedir. Süreç yönetimi ile sürecin nasıl çalıştığı açıklanmakta, sürecin sonuçlarını gösteren performans sürekli ve düzenli olarak izlenmekte ve performansın iyileştirilmesi için sürecin işleyiş biçimi yeniden tasarlanmakta, sonuçların (süreç performansının) değiştirilmesi ve iyileştirilmesi istenmekte ise süreçlerin işleyiş biçimleri değiştirilmektedir.

Süreç yaklaşımı eğitimi ile süreçkavramı, süreç yapısı, süreç yönetimi konuları örneklerle birlikte aktarılmaktadır. İş akış diyagramları oluşturularak, süreçlerin girdileri ve çıktıları belirlenmekte, süreçlerin faaliyetleri çıkarılmakta, süreçlerin dokümantasyon ihtiyaçları varsa belirlenmekte, süreçlerin riskleri ve fırsatları incelemekte, süreçlerin hedefleri, metrikleri (KPI) belirlenmekte, süreçlerin geliştirilmesi ve yeniden tasarlanması için gerekli bilgi oluşturulmaktadır.

 

 

 

 

3. Standardizasyon 

Standart operasyon prosedürleri (SOP), bir işi yaparken tüm çalışanların takip etmesi gereken yazılı prosedürlerdir. Birçok SOP, bir düzen içinde olan bir operasyonun basamaklarını detaylandırmaktadır. İşin daha iyi bir şekilde işlemesi için, iyi yazılmış standart operasyon prosedürleri yön verme, iletişim geliştirme, eğitime ayrılan zamanı azaltma ve iş tutarlılığını geliştirmeyi sağlamaktadır. ​Bir standart operasyon prosedürünün amacı, kontrol edilmiş bir prosesin performansını tanımlamaktır.

Standardizasyon eğitimi ile iş öğelerinin tanımlanması, standart operasyon prosedürlerinin oluşturulması ve uygulama sistematiği aktarılmakta ve işletmenin süreçlerindeki sapmalar minimuma indirilmekte, standart iş yapış şekilleri, yöntemler ile standart çıktı elde edilmesi sağlanmakta, yetkinliklerin artırılması ve yeni personel için gerekli eğitim altyapısı elde edilmekte, şirket içinde tutarlılığın ve kalitenin artması sağlanmakta, yapılacak denetimler için referans, iyileştirmeler için zemin elde edilmekte, şirket içindeki yetkinliklerden maksimum düzeyde faydalanılmakta ve uygulama karışıklıkları engellenmektedir.

 

 

 

 

4. İş Etüdü

İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerinin içeren bir terimdir. Metot etüdü, daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. İş ölçümü ise kalifiye bir işçinin, belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla (tempo) yapması için gereken zamanı belirlemek amacıyla çeşitli tekniklerin uygulanmasıdır.

İş etüdünün amaçları,

 • İşi yapmanın en ekonomik yolunu bulmak
 • Metot, malzeme ve araçları standart hale getirmek
 • Kalifiye bir çalışanın işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek
 • Gereksiz faaliyetlerden (israflardan) kurtulmak
 • Gerekli faaliyetleri mümükün olan en ekonomik şekilde düzenlemek
 • Kaynaklardan yararlanma oranını artırmak
 • İş gücünü eğitmek
 • Çalışma koşullarını iyileştirmek şeklindedir.

İş etüdü eğitimi ile  iş etüdü ve verimlilik kavramları, iş etüdünün yararları, verimlilik arttırma araçları, etkinlik ve etkililik kavramları aktarılmaktadır. İş standartlaştırma, envanter değerlendirme ve fiyatlandırma yapısının oluşturulmasına temel oluşturan iş etüdü eğitiminde, zaman etüdü, metot etüdü, iş ölçümü, iş örneklemesi ve  verimlilik konuları ele alınmaktadır.

 

 

 

 

5. Değer Akış Haritalama

“Değer akışı”, her ürün için esas olan ve temel akışlar boyunca bir ürünü meydana getirmek için ihtiyaç duyulan katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetler bütünüdür. Hammaddeden müşteriye üretim akışı ve ürün geliştirme süreci, her bir ürün için geçerli olan temel akışlar olarak tanımlanmaktadır.

Değer akışı haritalandırma, bir değer akışındaki değeri, israfı ve israf kaynaklarını görmek ve tek bir prosesten daha fazlasını göz önünde canlandırmak için başvurulan bir yöntemdir. Değer akışı bakış açısı, yalnızca parçalar üzerinde değil büyük resim üzerinde çalışmayı ve sadece tek tek prosesleri değil bütünü iyileştirmeyi gerektirir. Değer akışı haritaları,  bütün akışın nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek yalın uygulama için bir plan oluşturmaktadır. Değer akışı haritalandırma, akışı yaratmak için işletmenin nasıl çalıştırılması gerektiğinin çok detaylı bir şekilde tanımlanmasını sağlayan görsel bir araçtır.

Müşteriler tarafından algılanan ‘değerin’ belirlenmesi sonrasında başlatılan değer akışı haritalandırmada ilk adım, seçilen bir ürün veya hizmet ailesi için değer akışının tanımlanmasıdır. Tanımlanan değer akışı için sahadan bilgi toplayarak mevcut durumun haritası çizilir. Mevcut durum haritası, gelecek durumun tasarlanması için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamaktadır. Mevcut durum haritası incelenerek problemler belirlenir ve çözümleri kararlaştırılır  ve gelecek durum haritalandırılır.

Değer akış haritalama eğitimi ile, tedarikçi, üretim ve müşteriyi kapsayan değer zinciri boyunca, malzeme ve bilgi akışını kesintiye uğratan noktaların tespiti ve iyileştirme çalışmaları uygulamalı olarak mevcut durum ve gelecek durum değer akış haritalarıyla katılımcılara aktarılmaktadır.

 

 

 

 

 

6. TPM-OEE

TPM (Toplam Verimli Bakım), bir kuruluşa iş değeri katan makineler, ekipman, süreçler ve çalışanlar aracılığıyla üretim, güvenlik ve kalite sistemlerinin bütünlüğünü koruma ve geliştirme sistemidir. Üretim süreçlerindeki beklenmedik arızaları ve gecikmeleri önlemek için tüm ekipmanları en iyi çalışma durumunda tutmaya odaklanır.

TPM 8 sütun olarak ele alınmaktadır. 

 • Kobetsu Kaizen
 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım
 • Kalite Bakım
 • Erken Ürün – Ekipman Yönetimi
 • Eğitim
 • Ofis TPM
 • SEÇ

OEE (Genel Ekipman Etkinliği), bir üretim işleminin, çalışmasının planlandığı dönemlerde tam potansiyeline kıyasla ne kadar iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Gerçekten verimli olan üretim süresinin yüzdesini belirlemektedir.  Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi kayıplar üzerine düşerek, makine ve ekipmanların performanslarının arttırılması hedeflenmektedir.

TPM – OEE eğitimi ile katılımcılara bakım sürecinin aşamaları, TPM yaklaşımının tarihçesi, TPM yaklaşımının adımları, bakım türleri, otonom bakım uygulaması, tek nokta dersi ve OEE hesaplama yöntemi aktarılmaktadır.  

 

 

 

 

7. SMED

SMED, tek haneli sayı ile ifade edilebilecek dakikada, kalıp/ model değişimi olarak tanımlanmakla birlikte, makinenin durmasına sebebiyet veren her türlü periyodik değişim işlemini kısaltmak amacıyla uygulanabilecek bir tekniktir. 

Set up (kurulum) ise, bir evvelki partiden çıkan son parça ile yeni partiden çıkacak ilk kalite onaylı parçayı elde etmek için gerekli işlemleri yapma, ekipmanları değiştirme sürecidir.​ Set up faaliyetleri dış ve iç set up olmak üzere iki türlüdür. Dış set up, makine çalışır durumdayken (üretim yaparken), iç set up ise, makine durdurularak (üretim durdurularak) yürütülebilecek faaliyetlerdir.

SMED ile, iş emirleri arası tip değişimleri ve setup süreleri kısalmakta, daha düşük lot büyüklükleri ile üretim yapılması sağlanmakta, düşük lot büyüklükleri ile müşteri sipariş değişkenliklerine esneklik artırılmakta, teçhizatın üretim kapasitesi artırılmakta, yarı mamul ve mamul stok miktarı azaltılmaktadır.

Üretimde esneklik ve çeviklik sağlayan SMED ile model değişimine harcanan zaman kısaltılarak  üretim verimliliği artırılmakta ve  küçük partilerle üretim sağlanmaktadır. SMED eğitimi ile kalıp/model değişim sürelerinin azaltılması deneyimsel öğrenme metotları ile katılımcılara aktarılmaktadır.

 

 

8- FMEA (Failure Mode and Effect Analiysis)

FMEA (Hata türleri ve etkileri analizi), bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları olasılıklarına ve benzerliklerine göre sınıflandıran bir ürün geliştirme ve operasyon yönetim prosedürüdür. Başarılı bir hata türü analizi işi, benzer ürünlerin veya proseslerin geçmiş deneyimlerine dayanarak hata türlerinin tanımlanmasına yardımcı olarak, bu hataların sistemden minimum kaynak kullanımı ve çabayla atılmasını sağlamakta ve bununla beraber geliştirme zamanını ve maliyetini düşürmektedir.

FMEA’nin temel fikri hatanın sonradan bulunması ve düzeltilmesi (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlenmesi ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir. Böylece aksi halde üretim aşamasında çıkan kontrol ve hata maliyetlerden ve hatta müşteri maliyetlerinden (müşteri) kaçınılarak ve toplam maliyetler azaltılmaktadır. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle ayrıca tasarım hatalarının yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenmektedir. FMEA tasarım, proses, hizmet,  software, hardware ve sistem olmak üzere gruplandırılmaktadır. 

FMEA ile risk analizi, hataların ve risklerin oluşmadan tespit edilmesi, potansiyel hatalara yönelik önlemlerin planlanması, müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite sonuçlarını iyileştirilmesi, firelerin azaltılması, proseslerin tutarlı, stabil ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, çıktıların yüksek seviyede olması sağlanmaktadır.

FMEA eğitimi ile FMEA’ nın amacı ve yararları, FMEA ilkeleri, FMEA türleri, FMEA hazırlama yöntemi aktarılmaktadır.

 

 

 

 

9. Gemba, Problem Çözme Teknikleri ve Kaizen

Gemba, değerin yaratıldığı yeri ifade etmektedir. Sorunların görünür olmasını ve en iyi iyileştirme fikirlerinin gembaya giden yollardan çıkacağı düşüncesiyle üretimde gemba yürüyüşleri gerçekleştirilmektedir. Gemba yürüyüşleri gerçek süreci görme, işi anlama, soru sorma ve öğrenme eylemini ifade etmektedir. Bu Yalın yönetim felsefesinin temel bir parçası olarak da bilinmektedir.

Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçip kullanmaktır. 

Temel problem çözme teknikleri

 • SIPOC /Proses Haritası / Akış Şeması
 • Veri Toplama
 • 5 Neden Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • İlişkilendirme Diyagramı
 • Sebep – Sonuç İlişkileri Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Kontrol Grafikleri
 • Serpme Diyagramı olarak ifade edilmektedir.

Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide gelişme sağlamayı ve maliyetlerde düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Japonca bir birleşik sözcük olan kaizeni oluşturan sözcüklerden kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir.

Kaizen, sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesini, sorunların büyümeden çözülmesini, sorunların kök nedenlerinin tespit edilmesi ile kalıcı çözümlerin uygulanarak hataların tekrarlanmamasını, kronik sorunların çözülmesini, kompleks problemlerin çözülmesini, proseslerin tutarlı, stabil ve başarılı bir şekilde yürütülmesini, çıktıların yüksek seviyede korunmasını sağlamaktadır.

Gemba, problem çözme teknikleri ve kaizen eğitiminde  kaizenin amacı ve yararları, kaizen ilkeleri, kaizen türleri,  problem çözme sistemleri aktarılmaktadır. Katılımcı problemleri kalıcı olarak çözmeye yönelik standart bir metodoloji öğrenmektedir.  Sürekli iyileştirmenin özünü içeren bu modül ile sistem içinde düzeltilmesi ve iyileştirilmesi gereken konulara doğru yaklaşım ile müşteri için değer yaratmanın yöntemi aktarılmaktadır.

 

 

 

 

10. Jidoka (Otonomasyon)

Jidoka (Otonomasyon)  üretim hattını durdurma yetkisinin işçiye veya makineye verilmesidir. Makineye insan zekası ve duyarlılığını kazandırmaktır. Jidoka, üretim esnasında herhangi bir anormallik halinde, tasarlanan sistemin devreye girerek makineyi durdurması yada sesli veya ışıklı uyarı vermesidir. Tasarlanan bu araçlara Poka-Yoke sistemi denmektedir.

Böylece kontrolörün ve tasarlanan operasyonun istemeden yapacağı ve hatalara sebep olacağı durumları, bu mekanizmalarla %100 önleyip ortadan kaldırmaktadır. Amaç bir sorun tespit edildiğinde daha fazla israfa neden olmadan hattın durdurulması ve sorunun derhal tespit edilmesidir. Eğer yanlışlar henüz hataya dönüşmeden önce önlenebilirse ancak hatasız bir üretim ortamı mümkün olabilir. Bu durumda “Jidoka (otonomasyon) veya başka bir deyişle “Poka– Yoke” teknikleri devreye girer. Poka-Yoke’nin temel ilkesi, hatayı üzerinden süre geçtikten sonra saptamak yerine, kaynağında ve anında saptayıp önleyerek, hiçbir hatalı ürünün üretilmemesini sağlamaktır.

Jidoka eğitiminde, jidokanın amacı ve yararları, jidoka ilkeleri ve jidoka araçları ele alınmaktadır. Katılımcı hata yapmamayı sağlayan sistemler kurma kapsamında uygulama yaparak, üretim sistemlerinin insan bağımlılığını azaltmaya yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmaktadır.

 

 

11. İş İstasyonu Tasarımı-Ergonomi-5S

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir.  Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder.Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

Çalışma alanlarının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir verimlilik metodolojisi olan 5S, Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke kelimelerinin markalaştırılmış halidir.

5S aşamaları

 • Seiri (Ayıklama) : Süreçte ihtiyaç olanla olmayan birbirinden ayrılır.
 • Seiton (Düzenleme) : Süreç içinde gerekli olanlar için belirli yerler tanımlanır.
 • Seiso (Temizlik) : Çalışma alanının temiz tutularak verimli bir iş alanı haline getirilir.
 • Seiketsu (Standartlaştırma) : İyi bir çalışma alanı sağlandıktan sonra bunun devamlılığının sağlanması tek seferlik bir olay olmasını önlemek için belirli kurallar koyarak kimin ne zaman ne yapması gerektiği belirlenir.
 • Shitsuke (Disiplin) : Daha önce yapılan 5S adımlarının devamlılığını ve kalıcılığını sağlamak için denetim yapılmalıdır.

5S Felsefesinin Amaçları

 • Çalışanların ortamını iyileştirmek
 • Çalışanlar arasındaki bariyerleri kaldırmak
 • Sıfır arıza
 • Sıfır hata
 • Sıfır kaza alt limitlerini yakalamak
 • Tam katılım sağlamak
 • Çalışanların düşünce sistemini ve davranışlarını geliştirerek değiştirmektir.

5S’in Faydaları

 • Güvenlik
 • Geliştirilmiş üretim akışı ve verim
 • Artan kalite
 • Zamanında teslim
 • Verimlilik artışı
 • Taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanabilmesi
 • Düşen çevrim zamanı

Ergonomi, insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır.

5S, iş istasyonu tasarımı, ergonomi eğitimi ile katılımcı daha verimli bir üretim için gerekli iş istasyonu yapısı, ergonomi, malzeme akışı hakkında uygulama yaparak bilgi sahibi olmaktadır.  İş istasyonu yapısının, düzenin ve standart uygulamaların verimlilik üzerine olan etkisi öğrenilmektedir.

 

 

12. Yamazumi Milk Run

Yamazumi, iş adımlarının zaman ölçüm değerleri kullanılarak takt zamanına ve diğer kısıtlara uygun şekilde dengelenmesidir. İş dengelemesi sonucunda üretim hızı ayarlanırken kişi başı düşen iş yükü dengelenir.​

Yamazumi Adımları

 • İşlerin ögelerine ayrılması
 • Takt zamanının hesaplanması
 • İş dengeleme grafiğinin oluşturulması
 • Mevcut durumun iyileştirilmesi

Milk Run, taşıma işlemi gerçekleştirilecek olan ürünleri tek bir araçta birleştirerek verimlilik elde etmeyi amaçlayan bir lojistik tedarik yönteminin genel adıdır. Milk Run, ismini sokak aralarında belirli bir rota ile evlere süt dağıtan ve tekrar süt kaplarını belirli bir rota ile toplayan süt araçlarından almaktadır.

Yamazumi ve Milk Run’ ın Faydaları

 • Verimlilik ve üretim kapasitesi artar.
 • Kişi başı katma değer artar.
 • Çalışanların istasyonlardan ayrılması engellenir. Üretken zaman artırılır.
 • Operatörler arasında iş yükü dengesi oluşur.
 • Tek parça akışı sağlanır.
 • Yarı mamul stok azalır.

Yamazumi, Milk Run eğitimi ile katılımcı montaj istasyonlarında dengeli bir çalışma sistemi hesaplayarak ve tasarlayarak iş gücü kullanım oranında artış sağlamaktadır.  İstasyonlardaki münferit verimliliğin değil, akış içindeki toplam verimliliğin önemi uygulamalı olarak öğrenmektedir.

 

 

 

13. Heijunka

Heijunka, yalın üretimde siparişler doğrultusunda üretimin seviyelendirilmesi anlamına gelmektedir. Heijunka üretimi düzgünleştirerek üretimdeki kaynakları daha etkin kullanarak değer zincirini verimli hale getirmeyi amaçlar. Talep değişikliklerine hazırlıklı olmak ve bunu stok birikmelerine yol açmadan üretimle senkronize edebilmek, yalın üretim işletmelerinde Heijunka tekniği kullanılarak mümkün olmaktadır.

Heijunka’nın Faydaları

 • Talebin istenen zamanda yapılabilme esnekliği sağlanır.
 • Acele etmeden üretim yapıldığı için hata oranları düşer.
 • Talepler dengelenir, öngörülebilirlik artar.
 • Müşteri talebi kadar üretim yapıldığı için stok ve depolama maliyeti azalır. Satılmayan ürün riski azalır.
 • Makine ve işgücü dengeli kullanılır, israflar azalır.
 • Üretim sistemini verimli ve esnek hale getirir, zamanı iyi değerlendirmeyi sağlar ve çalışanlara aşırı yük binmesini engeller.
 • Malzeme ihtiyaç planlama, kapasite planlama ve çizelgeleme süreçleri çalıştırılarak, hem kaynaklar en etkin şekilde kullanılır, hem de hedeflenen müşteri siparişleri zamanında karşılanarak, müşteri memnuniyeti sağlanır.

Heijunka eğitimi  ile, katılımcı operasyon ve setup süreleri iyileştirilmiş bir üretim sistemi içinde müşteri ile senkronize olup minimum stok ile talepleri doğru zamanda karşılamayı sağlayacak çizelgeleme yöntemini öğrenmektedir.  Üretim planlama fonksiyonlarının kişiden bağımsız basit ama etkin bir şekilde yönetilmesine dair yöntem tatbik etmektedir.

 

 

 

 

 

14. MRP Kanban

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması), bilgisayar destekli bir bilgi sistemi olup bitmiş ürün isteklerini zamana bağlı alt montaj, parça, hammadde vb. isteklerine dönüştürmektedir. Bu yöntem müşterilere ürünlerin teslim süresinden geriye doğru çalışmaktadır. Buna bağlı olarak tedarik süresi ve diğer bilgiler yardımıyla ne zaman ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini belirlemeye çalışmaktadır.

Japonca bir kelime olan kanban, kart anlamına gelmektedir. Kanban üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim süreçlerine neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir bilgi sistemidir. Kanban ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır, bu sayede kaynak kullanımı minimum seviyede gerçekleşir. Kanban sistemi, tam zamanında üretim ortamında malzeme hareketlerinin kontrolü ve bu bağlamda üretim etkinliklerinin planlanması amacıyla kullanılan yeni bir üretim kontrol (çizelgeleme) yaklaşımı olarak da tanımlanabilir.

CRP (Kapasite Gereksinim Planlaması), ana üretim programında ve malzeme ihtiyaç planında somutlaşan üretim hedeflerine ulaşmak için gerekli personel ve üretim aracı kapasitesini belirleme sürecidir.

MRP, Kanban, CRP’nin  Faydaları

 • Kaynakların etkin kullanılması sağlanır.
 • Stok miktarlarında azalma olur.
 • Dar boğazlarda azalma olur.
 • İnsan ve sermaye kaynakları daha etkin kullanılır.
 • İşletmenin her şeye sahip olması yerine sadece ihtiyacı olan ürünlere sahip olmasını sağlar.
 • Nakit ihtiyacı planlamasında etkinlik artar.

MRP, Kanban, CRP eğitimi ile, kişiden bağımsız üretim planlama ve çizelgelemeye dair yöntem ve süreç, atölye otonom yönetimi için, kişiden bağımsız müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sistemin kurulması ve ERP sistemlerinin etkin kullanılmasına yönelik yaklaşım aktarılmaktadır.

 

 

 

15. Stratejik Performans Yönetimi

Stratejik performans yönetimi, sistem yaklaşımı içerisinde büyük resimden bilgi çıkarmak, bu bilgiyi uzun dönemli yön belirlemede kullanmak ve daha sonra bu yönü belirli amaçlara, hedeflere ve faaliyetlere dönüştürüp sonuç olarak hangi noktada bulunduğunu tespit etmeye çalışan bir süreci ifade etmektedir.

Stratejik Performans Yönetiminin Faydaları

 • Dağınık haldeki veri ve bilgi faydalı hale getirilir.
 • Düşük performans gösteren alanlar belirlenir.
 • Herhangi bir andaki iş sonuçları görülebilir.
 • Daha iyi iletişim sağlanır.
 • Sürekli iyileştirmeyi destekler
 • Departmanlar arası uyum ve sinerji sağlanır.

Stratejik performans yönetimi eğitimi ile katılımcılar, tüm uygulama modülleri sonucunda tasarlanmış yalın durumunun korunmasına yönelik olarak yönetimsel sistemlerin oluşturulmasını görmektedir. Katılımcı sürdürülebilir başarı için gerekli hedeflerle yönetim unsurlarını öğrenmekte ve tatbik etmektedir.

 

 

 

 

16. Yetkinlik Yönetimi

Organizasyonun ve işlerin gerektirdiği yetkinliklerin tespiti ve çalışanların bu yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir.​

Yetkinlik Yönetiminin Faydaları

 • Çalışanların gelişim hedefleri netleştirilir.
 • İnsan kaynağı etkin kullanılır.
 • Gelişimler izlenebilir.
 • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde başarı artışı elde edilir.
 • Çalışanlar arasında vekalet sistemi kurulur.
 • Vazgeçilmezlikler engellenir.
 • Çalışan motivasyonu artar.

Yetkinlik Yönetimi eğitimi ile katılımcı, çalışanların yetkinlik seviyelerinin birbirlerini yedekleyebilecek seviyeye getirilmesi ve vekalet sisteminin kurulması için gerekli bilgiyi alarak, yetkinlikleri geliştirmeye yönelik sistematik  yaklaşım kazanmaktadır.

 

 

 

 

17. Liderlik

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçiren bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. ​

Liderliğin Faydaları

 • Çalışan motivasyonu artar.
 • Ekip ruhu elde edilir.
 • Çalışanlar hedefler doğrultusunda başarılı şekilde yönlendirilir.
 • Çalışanların yöneticilerine ve işyerine olan güvenleri ve bağlılıkları artar.
 • Çalışanların kapasitelerinden daha iyi faydalanılır.
 • İşletme içinde profesyonel yaklaşım iş kültürü haline getirilir.

Liderlik eğitimi ile, katılımcı kurulan yalın üretim sistemine yönelik iş kültürü dönüşümünü destekleyerek,  liderlik yaklaşımını öğrenerek, sürdürülebilirlik için gerekli liderlik rolünü görmektedir.

 

 

 

 

18. Etkileme Teknikleri ve Performans Görüşmesi

İş hayatında  ve sosyal yaşamda karşılaşılan sorunları etkin bir şekilde çözebilmek, yapıcı bir tutumla karşımızdakini ikna edebilmek, davranışlarında değişiklik yaratmak ve başarılı olabilmek için etkileme becerilerine sahip olmak önemli bir özelliktir. Etkileme teknikleri ve performans görüşmesi eğitiminde, etkileme teknikleri,  geribildirim ve bunun kaynakları, etkin ve doğru geribildirim ve performans görüşmesi yöntemleri aktarılır.

Etkileme teknikleri ve performans görüşmesi eğitimi ile katılımcı, doğru liderlik yaklaşımını destekleyerek, etkileme tekniklerini öğrenmektedir. Doğru performans görüşmesine ait yöntemi görerek iletişim yeteneklerini  geliştirmektedir. Yetkinliklerin gelişmesi için gerekli motivasyonu oluşturmaya yönelik sistematik bir yaklaşım ile kişilerin performansının artırılması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

19. Proses Denetimi

Proses denetimi, firma çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama faaliyetleridir.​

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve uluslar arası standartlar ışığında, firmanın risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve ileriye götürmek suretiyle firma birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.​

Proses Denetiminin Faydaları

 • Yapılan çalışmaların şirket kültürü haline gelmesi sağlanır.
 • Sistemdeki sapmaların ve bozulmaların erken fark edilmesini ve düzeltilmesini sağlar.
 • İş sonuçlarının korunmasını, geliştirilmesini sağlar.
 • Sürekli iyileştirmeyi korur.

Proses denetimi eğitimi ile katılımcı sürdürülebilirlik için gerekli denetimi yapmayı sağlayacak soruları tatbik eder, sistemden sapmalara farkındalığını artırır.

 

 

 

20. Stratejik Yönetim – Stratejik Planlama

Stratejik yönetim, işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır.

Stratejik yönetim, İşletmeyi birbiriyle etkileşim ve bağımlılık halindeki parçaların oluşturduğu bir bütün olarak görür ve işletmelerin farklı birimleri ve farklı hiyerarşik kademeleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Organizasyonun gelecekteki performansının artırılması, kârlılık ve verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Organizasyondaki problemlerin en etkili bir şekilde belirlenmesi ve çözümüne yardımcı olur. Organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkân sağlar. En doğru strateji ve taktikler belirlenmeye çalışılır ve bunlar uygulanır.

Stratejik yönetim eğitimi ile katılımcılara, stratejik planlama süreci​, misyon , vizyon , değerler​, SWOT analizi​, ana stratejiler​, süreç kartı​, SMART hedef​, hedef belirleme yöntemleri​ aktarılmaktadır.